Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica

Emprèn la carrera científica amb la comoditat de la formació online i el suport d’experts clínics i la col·laboració de la Càtedra d’Al·lèrgia

“Després d’estudiar el màster, ara estic enviant treballs de recerca a revistes internacionals”

Héctor Riquelme

“El màster em va aportar un profund coneixement del mètode científic que m’ha servit per realitzar estudis de recerca en la meva especialitat de alergol·logia”

Ingrid Johanna Venegas

Ets el nostre tipus d'alumne/a?
Comptes amb una titulació en la branca de Ciències de la Salut; Medicina, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Infermeria, Nutrició, Psicologia, Treball Social, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional?

Si ets titulat en alguna d’aquestes especialitats i a més vols adquirir coneixements per a desenvolupar metodologies de recerca, analitzar i interpretar recerques clíniques i abordar les teues pròpies recerques científiques, est és el teu màster.

OBJECTIUS

Formar professionals capaços de:

 • Demostrar una competència sistemàtica en l’àmbit de la medicina
 • Concebre, dissenyar i posar en pràctica un procés substancial de recerca
 • Contribuir a estendre les fronteres del coneixements a través d’una recerca
 • Realitzar l’anàlisi crítica, avaluar i sintetitzar les idees complexes
 • Saber comunicar les troballes en salut a la comunitat acadèmica i a la societat

PLA D’ESTUDIS

El màster constitueix un total de 60 crèdits ECTS equivalents a un curs acadèmic. En el primer semestre es cursaran quatre assignatures obligatòries (30 ECTS). En el segon, l’alumnat triarà entre les assignatures optatives fins a completar 12 ECTS, així com també desenvoluparan el Treball Fi de Màster amb resultats (18 ECTS).

Mòdul Comú de Matèries Obligatòries

Metodologia de la Investigació I

En aquesta assignatura es realitzarà una introducció dels principals elements de la Metodologia d’Investigació, que es desenvoluparà i completarà en Metodologia de la Investigació II i es complementarà en altres assignatures d’aquest Màster.

Es començarà amb els aspectes generals de la investigació, les condicions de mesura i trets de la poblacions involucrades en el disseny de l’estudi, la definició de validesa interna i externa i els errors que poden aparéixer en un estudi, així com es resumiran els aspectes claus, des del punt de vista ètic i legal vigent, a tindre en compte en els estudis clínics. A continuació atendrà el plantejament de la pregunta d’investigació que definisca de la forma mes concreta possible el problema que es vol investigar de forma estructurada seguint el format PIC. I definir la hipòtesi que es vol validar i els objectius de la investigació, generals i específics.

Posteriorment es realitza una introducció al disseny d’estudis i mesures de freqüència i associació d’impacte. La definició del conjunt de les variables que permeten complir amb els objectius establits i l’elaboració d’un quadern de recollida de dades (CRD).

Després s’introduirà a l’alumnes en una primera anàlisi descriptiva, agrupant o reduint les dades, categoritzant les variables i a continuació es defineixen els factors de confusió o modificadors de l’efecte o interacció. Primer es realitza l’anàlisi crua de les dades per a passar després a una anàlisi estratificada. També es descriuen les principals formes de presentar els resultats d’una investigació. I finalment l’alumne aprendrà els conceptes epidemiològics bàsics i la seua aplicació a la pràctica clínica.

Primer Semestre 4.5 ECTS Teoria | 3 ECTS Pràctica
 • Emilio Flores Pardo
 • Concepción Carratalá Munuera
 • Domingo Orozco Beltrán
 • Isabel Belinchon Romero
 • Maria Victoria Moreno Cantó
 • Isabel Belinchón Romero
 • Maria José Prieto Castelló
Metodologia de la Investigació II

En aquest mòdul es desenvolupen les següents matèries de coneixement: disseny d’estudis (dissenys especials, assajos clínics i estudis d’avaluació de tecnologies sanitàries); elecció de la població d’estudi (població d’estudi, estratègies de mostreig i determinació de la grandària mostral); precisió i validesa d’un estudi; anàlisi i gestió de dades (preparació de manera teòric-pràctica d’una base de dades, anàlisi de la mateixa i presentació de resultats), i estudis d’investigació en salut (seguretat del pacient i qualitat de vida).

Primer Semestre 4.5 ECTS Teoria | 3 ECTS Pràctica
 • Blanca Juana Lumbreras Lacarra
 • Lucy Anne Parker
 • María Asunción Pastor Valero
 • Jesús María Aranaz Andrés
 • Isabel Belinchon Romero
 • Emilio Flores Pardo
 • Elsa López Pintor
 • Jesús María Aranaz Andrés
Documentació Científica Avançada i Elaboració Pràctica d'un Projecte d'Investigació

En aquesta matèria l’alumne aprendrà com adquirir la informació sobre salut i malaltia que circula per internet i de les eines per a la recuperació de la informació mitjançant una visió critica i real i a més se li capacitarà a l’alumne en l’elaboració pràctica d’un projecte d’investigació, en 10 unitats de Documentació científica avançada i en 6 unitats d’elaboració pràctica d’un projecte d’investigació. En concret:

 • Conéixer les principals eines per a la recuperació d’informació hui dia disponibles en Ciències de la Salut: PubMed, Embase, Biblioteca Cochrane, Web of Knowledge, Scopus, etc.
 • Conéixer la difusió dels resultats de la investigació
 • Conéixer els principals indicadors utilitzats per a valorar la qualitat de la producicón científica escrita, així com les seues fortaleses i febleses
 • Elaboració i presentació de sol·licituds de finançament de projectes d’I+Sr
 • Cas Pràctic: elaboració d’una sol·licitud de finançament d’un projecte d’I+D hipotètic
Primer Semestre 3 ECTS Teoria | 4.5 ECTS Pràctica
 • Francisco Javier Fernández Sánchez
 • Blanca Juana Lumbreras Lacarra
 • Enrique Perdiguero Gil
Aplicació de l'Evidència Científica a la Medicina

En aquesta assignatura es proporcionen les eines per a la cerca i avaluació crítica de l’evidència per a la presa de decisions clíniques tant terapèutiques com preventives.

L’assignatura se centra en els estudis d’intervenció que proporcionen una major qualitat de l’evidència per a la presa de decisions (els assajos clínics aleatoritzats i les revisions sistemàtiques d’assajos aleatoritzats). En les successives unitats s’examinarà el marc conceptual de la presa de decisions basades en l’evidència, la valoració de la qualitat de l’evidència i la seua aplicació al pacient individual.

En finalitzar l’assignatura el participant ha de ser capaç de trobar i valorar críticament la literatura adequada per a la presa de decisions en matèria de prevenció o tractament en ciències de la salut.

Primer Semestre 4.5 ECTS Teoria | 3 ECTS Pràctica
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Mariano Nicolas Andres Collado
 • José Vicente Toledo Marhuenda
 • Vicente Eduardo Climent Payá
 • José Bañuls Roca
 • Andres Navarro Ruiz
 • Maria Del Mar Masiá Cannuto
 • José María Rodríguez Ingelmo
 • Eduardo Climent Grana
 • Patricio Más Serrano
 • Emilio Flores Pardo
 • M. Rosario Sánchez Marínez
 • Ana Maestre Peiró
 • Pedro Llorens Soriano
 • Antonio Arroyo Sebastián
 • Ana Esther Sirvent Pedreño
 • Isabel Belinchón Romero
 • Lorena García Fernández
 • Francisco Javier Pérez Contreras
 • Vicente Boix Martínez
 • Luis Manuel Hernández Blasco
 • Jose Antonio López Fernández
 • Victor Soriano Gomis
 • Francisco Javier Gonzalez De Déu
 • Alberto Miñano Pérez
 • Ricardo Serrano García
 • Guillermo Severa Ferrándiz
 • Rosa Fuster Ruiz De Apodaca
 • Pedro José Moya Forcen
 • Rodrigo Joaquín Jover Martínez
 • Angel Constantino Pérez Sempere
 • Jaime Latour Pérez
 • María Teresa Lozano Palència
 • Nuria Padrós Flores
 • Ángeles Franco López
 • Manuel Romero Simó
 • Esther Caparros Cayuela
 • Blanca Juana Lumbreras Lacarra
 • Sergio Padílla Urrea
 • Joaquín Portilla Sogorb
 • José Cánovas Robles
 • Ernesto Cortés Castell
 • Esther Teresa Fuente Marhuenda
 • Eva Ausó Monrreal
 • Fernando Anacleto López Prats
 • Ruben José Frances Guarinos
 • Juan Carlos Martínez Escoriza
 • Maria Del Carmen Salines La Casta
 • Francisco José Quereda Seguí
 • María Isabel Betlloch Més
 • Francisco Javier Lacueva Gómez
 • Jorge Luciano Va aliar Sanz
 • Pascual Marco Vera
 • Maria Isabel Acien Sánchez
 • Vicente Bertomeu González
 • Maria Del Mar Blanes Martínez
 • Luis Gómez Pérez
 • Miguel Ahumada Pérez

Línies d’Especialitat amb Matèries Optatives

Es trien 12 crèdits ECTS dels 30 oferits.

Assajos Clínics i Investigació Clínica

L’alumne aprendrà el paper dels assajos clínics en la investigació clínica, els diferents tipus d’assajos clínics i la seua validesa en l’evidència científica, els aspectes legals i bioéticos de la investigació en assajos clínics i del farmacèutic en l’assaig clínic. Tot això repartit en cinc unitats didàctiques:

 • Paper dels assajos clíncos en la investigació clínica
 • Característiques dels assajos clínics
 • Aspectes legals i bioéticos de la investigació en assajos clínics
 • Descripció i procés d’un assaig clínic
 • Gestió de medicaments en investigació clínica

Segon Semestre 4.5 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica

 • María del Mar Masiá Canó
 • Isabel Belinchón Romero
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Félix Gutiérrez Rodero
Investigació en Gestió Clínica

Aquesta assignatura pretén dotar a l’alumne dels coneixements necessaris per a realitzar investigació en l’àmbit de de la planificació, coordinació i millora de serveis sanitaris. L’assignatura va dirigida a professionals amb responsabilitat o interés en la gestió de centres i serveis sanitaris, incloent als gestors clínics (caps de servei o secció hospitalaris; coordinadors d’atenció primària).

L’enfocament de l’assignatura està dividit en dos mòduls. El primer mòdul és de tipus conceptual, proporciona les claus per a dissenyar i avaluar una investigació en l’àmbit de la gestió clínica. El segon mòdul és de tipus pràctic, proposa a l’alumne el disseny d’una investigació en gestió clínica en el seu mitjà per a aplicar els coneixements teòrics adquirits.

Segon Semestre 3 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica
 • Emilio Flores Pardo
 • Jose Joaquin Uris Segelles
 • Isabel Belinchon Romero
 • Francisco Javier Fernández Sánchez
Metodologia de la Investigació Qualitativa en Ciència de la Salut

Metodologia Qualitativa. Dissenys i fases de la investigació qualitativa. Anàlisi de dades qualitatives, de les consideracions generals als procediments. Qualitat de la investigació qualitativa. Grups focals com a tècnica d’investigació: disseny i aplicabilitat. La investigació-acció i la seua aplicabilitat en ciències de la salut. Gènere i Salut. Manera de preparar un protocol d’investigació en Investigació qualitativa. Eines informàtiques i altres recursos d’interés per a la investigació qualitativa.

Segon Semestre 4.5 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica
 • Concepción Carratalá Munuera
 • Antonio Palazón Bru
 • Domingo Orozco Beltrán
 • Isabel Belinchón Romero
Tècniques In vivo i In vitro en la Investigació Clínica

En aquesta assignatura es capacitara a l’alumne per a entendre i manejar les dades clíniques i biològiques que aporta un laboratori clínic o bàsic, així com la seua variabilitat, sensibilitat i especificitat.

Els continguts teòrics es presentaren en dues unitats, i per als pràctics es requerirà haver fet una estada de 35 hores (1 setmana) en un laboratori clínic o bàsic aprenent una o diverses tècniques, sobre les quals s’escriurà una recensió .

Unitat 1. Fiabilitat i validesa de les dades d’investigació en laboratori – Fiabilitat, reproducibilidad en el laboratori – Valoració de la metodologia en la investigació sobre proves diagnòstiques de laboratori

Unitat 2. El laboratori en la investigació. – Proves clíniques in vivo i in vitro en Al·lèrgia i Immunologia Clínica – Eines d’Immunologia i biologia molecular aplicades a la investigació clínica – Concepte d’interacció antigen-anticòs, enzim inmuno-anàlisi, espectre-electroforesi, arrays, seqüenciació genòmica, etc.

Unitat 3. Pràctica en laboratori amb finalitats d’investigació – L’alumne haurà de realitzar una estada de 35 hores en un laboratori clínic o bàsic, comprenent la metodologia de la investigació bàsica. Pot ser un laboratori d’Al·lèrgia, de Bioquímica clínica, d’Immunologia, de Microbiologia, d’Hematologia o d’Investigació molecular, acreditat per a la investigació en qualsevol Centre o Hospital d’Espanya, i que accedisca a l’estada de l’alumne. – Per a la realització de l’estada es realitzaran els contactes oportuns amb els Centres més pròxims als alumnes per al desenvolupament d’aquesta.

Segon Semestre 3 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica
 • Francisco Javier Fernández Sánchez
 • Victor Soriano Gomis
 • Emilio Flores Pardo
Escriptura i Publicació d'un Article Científic

Aquesta assignatura descriu la importància de la publicació científica i les eines per a avaluar la qualitat científica d’una publicació, d’un autor, d’una revista i d’una institució. A continuació es mostren les tècniques per a millorar l’escriptura d’articles científics i aconseguir la seua publicació. Es descriu el procés de publicació científica i aspectes ètics relacionats. A més es presenten les eines per a avaluar els treballs de recerca en Ciències de la Salut. Es descriuen els principals formats de comunicació científica, i es detalla com escriure articles originals i articles de revisió. A més en l’assignatura s’aprendrà a citar documents científics, i el maneig de sistemes automatitzats de referències bibliogràfiques. Donarem les claus per a estructurar i preparar correctament una Tesi Doctoral.

Segon Semestre 4.5 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica
 • Isabel Belinchón Romero
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Carmen Sánchez Ardila
Revisions Sistemàtiques i Metaanálisis

Les revisions sistemàtiques constitueixen una peça essencial en el procés de translació del coneixement científic a la pràctica clínica. L’assignatura va dirigida tant als usuaris (investigadors clínics o no) que utilitzen revisions per a la seua posada al dia com als investigadors que s’inicien en la realització d’una revisió sistemàtica. En enfocament és eminentment conceptual, i intenta proporcionar les claus per a avaluar críticament i realitzar una revisió sistemàtica i un metaanálisis amb el mínim de notacions matemàtiques.

Segon Semestre 1.5 ECTS Teoria | 1.5 ECTS Pràctica
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Emilio Flores Pardo
 • Isabel Belinchón Romero
 • Eva De Miguel Balsa
 • Maria Teresa Sempere Selva
Mètode Científic en la Presa de decisions Clíniques

En aquesta assignatura l’alumne se li capacitarà per a la presa de decisions clíniques, conéixer l’eficàcia, efectivitat i eficiència de les activitats preventives en intervencions terapèutiques. A més es mostrarà per a comprendre la importància de la síntesi dels resultats de la investigació, amb cinc unitats didàctiques.

 • Metodologia de la presa de decisions en clínica. Guies de pràctica clínica. Nivells d’evidència científica
 • Eficàcia, efectivitat i eficiència de les activitats preventives
 • Proves complementàries en el diagnòstic clínic. Indicadors de validesa i utilitat
 • Eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions terapèutiques
 • Síntesi de resultats: fique-anàlisi, revisions sistemàtiques i revistes de síntesis
Segon Semestre 1.5 ECTS Teoria | 1.5 ECTS Pràctica
 • Domingo Orozco Beltrán
 • Concepción Carratalá Munuera
 • Emilio Flores Pardo
 • Vicente Francisco Gil Guillén
Tècniques de Comunicació i Eines Web en Investigació

En aquesta assignatura es pretén ensenyar a l’alumne a comprendre la dinàmica de la presentació oral del treball científic, analitzar els públics objectius, les seues circumstàncies i interessos com a oïdors, estructurar el discurs en funció d’aqueixes circumstàncies, adquirir habilitats i recursos de comunicació al servei de l’eficàcia del discurs.

D’altra banda, es pretén que l’alumne conega i utilitze eines disponibles en la web per a la seua utilització en la investigació. Entre altres es treballarà amb documents col·laboratius, fòrums, calendaris, videoconferències, vídeo conferencies, blogs i xarxes socials professions per a accedir i compartir informació.

Segon Semestre 2 ECTS Teoria | 2.5 ECTS Pràctica
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Emilio Flores Pardo
 • María Asunción Martínez Mayoral
 • Carlos Javier Van-Der Hofstadt Roman
Treball Fi de Màster

El Departament de Medicina Clínica definirà en el moment de la convocatòria del Màster les possibles línies i projectes que puguen ser desenvolupats de forma voluntària pels alumnes inscrits en el Màster.

Segon Semestre 18 ECTS Teoria | 0 ECTS Pràctica
 • Fco. Javier Fernández Sánchez
 • Mariano Nicolas Andres Collado
 • José Vicente Toledo Marhuenda
 • Vicente Eduardo Climent Payá
 • José Bañuls Roca
 • Andres Navarro Ruiz
 • Pascual Fernández Abellan
 • Maria Del Mar Masiá Cannuto
 • José María Rodríguez Ingelmo
 • Eduardo Climent Grana
 • Patricio Más Serrano
 • Emilio Flores Pardo
 • M. Rosario Sánchez Marínez
 • Ana Maestre Peiró
 • Pedro Llorens Soriano
 • Antonio Arroyo Sebastián
 • Ana Esther Sirvent Pedreño
 • María Isabel Pérez Soto
 • Isabel Belinchón Romero
 • Lorena García Fernández
 • José Manuel Ramos Rincón
 • Luis Manuel Hernández Blasco
 • Jose Antonio López Fernández
 • Victor Soriano Gomis
 • Francisco Javier Gonzalez De Déu
 • Alberto Miñano Pérez
 • Ricardo Serrano García
 • Guillermo Severa Ferrándiz
 • Rosa Fuster Ruiz De Apodaca
 • Paloma Vela Casasempere
 • Antonio Palazón Bru
 • Pedro José Moya Forcen
 • Rodrigo Joaquín Jover Martínez
 • Angel Constantino Pérez Sempere
 • Jaime Latour Pérez
 • Sergio Ortiz Sebastián
 • María Teresa Lozano Palència
 • Nuria Padrós Flores
 • Ángeles Franco López
 • Blanca Juana Lumbreras Lacarra
 • Carlos de la Sen Fernández
 • Félix Gutiérrez Rodero
 • Joaquín Portilla Sogorb
 • José Cánovas Robles
 • Ernesto Cortés Castell
 • Antonio Miguel Picó Alfonso
 • Esther Teresa Fuente Marhuenda
 • Eva Ausó Monrreal
 • Fernando Anacleto López Prats
 • Ruben José Frances Guarinos
 • Juan Carlos Martínez Escoriza
 • Maria Del Carmen Salines La Casta
 • Francisco José Quereda Seguí
 • Francisco Javier Lacueva Gómez
 • María Dels Reis Pasqual Pérez
 • Jorge Luciano Va aliar Sanz
 • Mercedes Juste Ruiz
 • Pascual Marco Vera
 • Maria Isabel Acien Sánchez
 • Vicente Bertomeu González
 • Maria Del Mar Blanes Martínez
 • Luis Gómez Pérez
 • Miguel Ahumada Pérez

PROFESSORAT

Els professors són la principal garantia d’un màster amb vocació d’ensenyar-te a distància. Catedràtics, professors titulars, quinquennis, material oferit en la web: són algunes de les nostres eines disposades per a la teua formació.

Francisco Javier Fernández Sánchez

Francisco Javier Fernández Sánchez

Director

umh

Emilio Flores Pardo

Emilio Flores Pardo

Profesor Coordinador

umh linkedin

José Manuel Ramos Rincón

José Manuel Ramos Rincón

Subdirector

umh twitter Blog

Inmaculada García Moñino

Inmaculada García Moñino

Secretaria

umh

Isabel Belinchón Romero

Isabel Belinchón Romero

Profesor Coordinador

umh

Blanca Juana Lumbreras Lacarra

Blanca Juana Lumbreras Lacarra

Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

Enrique Perdiguero Gil

Enrique Perdiguero Gil

Universidad Miguel Hernández de Elche

umh twitter linkedin

María del Mar Masía Canuto

María del Mar Masía Canuto

Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

Domingo Orozco Beltrán

Domingo Orozco Beltrán

Profesor asociado Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

Concepción Carratalá Munuera

Concepción Carratalá Munuera

Profesor Ayudante Doctor Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

OTROS DOCENTES
María Isabel Acien Sánchez

María Isabel Acien Sánchez

Profesora asociada Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

Miguel Ahumada Vidal

Miguel Ahumada Vidal

Profesor Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

Jorge Luciano Alió Sanz

Jorge Luciano Alió Sanz

catedrático Universidad Miguel Hernández de Elche

umh

CONTACTE

Dr. Francisco Javier Fernández Sánchez

Director del Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica

Dr. José Manuel Ramos Rincón

Sotsdirector del Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica

Departamento de Medicina Clínica

Ctra Nacional 332 s/n

03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant

Espanya

Telèfon: 965 91 93 11

Email: