Paquet estadístic SPSS

SPSS és un programa estadístic informàtic molt usat en les ciència socials i les empreses de recerca de mercat. Originalment SPSS va ser creat com l’acrònim de Statistical Package for the Social Sciences

És un dels programes estadístics més coneguts tenint en compte la seua capacitat per a treballar amb grans bases de dades i un senzill interface per a la majoria de les anàlisis. En la versió 12 de SPSS es podien realitzar anàlisi amb 2 milions de registres i 250.000 variables. El programa consisteix en un mòdul base i mòduls annexos que s’han anat actualitzant constantment amb nous procediments estadístics.

_________________________

En el següent enllaç està disponible el Manual d’usuari del sistema bàsic de IBM SPSS Statistics 20

________________________ 

Dins del Màster Universitari en Recerca en Medicina Clínica s’han elaborat dues videotutorials que us introdueix al SPSS i que es pot veure a continuació
______________________________________________________

Vídeotutorial 1

Contingut: En aquest video s’introdueix el SPSS es descriu:

– Tipus d’arxius: dades, resultats i sintaxis

– tipus de variables que es poden emprar,

– codificació de les variables,

– recodificació de variables contínua a categòriques

– selección de casos

_____________________________________________

Vídeotutorial 2

Vídeotutorial 2

Contingut: En aquest video s’introdueix el SPSS, es descriu:
– Creació d’una nova variable a a partir de dues variables, és a dir els dies d’ingrés en l’hospital a partir de la data d’alta i la data d’ingrés.

– Exploració de les variables.

– Exploració variables contínues: mitjana, mitjana, desviació estàndard, curtosis, etc.

– Calcule d’una distribució normal mitjançant la prova no paramètrica de Kolmogorov.

– Anàlisi de dues variables categòriques mitjançant les taules de contingència i la prova de chi-quadrat.

– Anàlisi d’una variable categòrica (sexe) i una variable contínua mitjançant la prova i la T-student.

– Anàlisi d’una variable categòrica 8sexe) i una variables contínua amb una distribució no normal mitjançant una prova no paramètrica (O- Mann Withney)

– Utilització d’arxius de sintaxis per a emmagatzemar l’estratègia d’anàlisi emprada.